Hình dáng
Hoa văn
Kích thước
Số màu sắc

Gạch bông đá mài

Gạch bông đá mài M 01

Gạch bông đá mài

Gạch bông đá mài M 02

Gạch bông đá mài

Gạch bông đá mài M 03

Gạch bông đá mài

Gạch bông đá mài M 04

Gạch bông đá mài

Gạch bông đá mài M 05

Gạch bông đá mài

Gạch bông đá mài M 06

Gạch bông đá mài

Gạch bông đá mài M 07

Gạch bông đá mài

Gạch bông đá mài M 08

Gạch bông đá mài

Gạch bông đá mài M 09

Gạch bông đá mài

Gạch bông đá mài M 10

Gạch bông đá mài

Gạch bông đá mài M 11

Gạch bông đá mài

Gạch bông đá mài M 12

Gạch bông đá mài

Gạch bông đá mài M 13

Gạch bông đá mài

Gạch bông đá mài M 14

Gạch bông đá mài

Gạch bông đá mài M 15

Gạch bông đá mài

Gạch bông đá mài M 16

Gạch bông đá mài

Gạch bông đá mài M 17

Gạch bông đá mài

Gạch bông đá mài M 18

Gạch bông đá mài

Gạch bông đá mài M 19

Gạch bông đá mài

Gạch bông đá mài M 20