Hình dáng
Hoa văn
Kích thước
Số màu sắc

Gạch bông gió

Gạch bông gió GBX 01

Gạch bông gió

Gạch bông gió GBX 02

Gạch bông gió

Gạch bông gió GBX 03

Gạch bông gió

Gạch bông gió GBX 04

Gạch bông gió

Gạch bông gió GBX 05

Gạch bông gió

Gạch bông gió GBX 06

Gạch bông gió

Gạch bông gió GBX 07

Gạch bông gió

Gạch bông gió GBX 08

Gạch bông gió

Gạch bông gió GBX 09

Gạch bông gió

Gạch bông gió GBX 10

Gạch bông gió

Gạch bông gió GBX 11

Gạch bông gió

Gạch bông gió GBX 12

Gạch bông gió

Gạch bông gió GBX 13

Gạch bông gió

Gạch bông gió GBX 14

Gạch bông gió

Gạch bông gió GBX 15

Gạch bông gió

Gạch bông gió GBX 16

Gạch bông gió

Gạch bông gió GBX 17

Gạch bông gió

Gạch bông gió GBX 18

Gạch bông gió

Gạch bông gió GBX 19

Gạch bông gió

Gạch bông gió GBX 20