Hình dáng
Hoa văn
Kích thước
Số màu sắc

Gạch bông lục giác

Gạch bông lục giác L01

Gạch bông lục giác

Gạch bông lục giác L02

Gạch bông lục giác

Gạch bông lục giác L03

Gạch bông lục giác

Gạch bông lục giác L04

Gạch bông lục giác

Gạch bông lục giác L05

Gạch bông lục giác

Gạch bông lục giác L06

Gạch bông lục giác

Gạch bông lục giác L07

Gạch bông lục giác

Gạch bông lục giác L08

Gạch bông lục giác

Gạch bông lục giác L09

Gạch bông lục giác

Gạch bông lục giác L10

Gạch bông lục giác

Gạch bông lục giác L11

Gạch bông lục giác

Gạch bông lục giác L12

Gạch bông lục giác

Gạch bông lục giác L13

Gạch bông lục giác

Gạch bông lục giác L14

Gạch bông lục giác

Gạch bông lục giác L15

Gạch bông lục giác

Gạch bông lục giác L16

Gạch bông lục giác

Gạch bông lục giác L17

Gạch bông lục giác

Gạch bông lục giác L18

Gạch bông lục giác

Gạch bông lục giác L19

Gạch bông lục giác

Gạch bông lục giác L20