Hình dáng
Hoa văn
Kích thước
Số màu sắc

Gạch bông trơn

Gạch bông trơn GT 01

Gạch bông trơn

Gạch bông trơn GT 02

Gạch bông trơn

Gạch bông trơn GT 03

Gạch bông trơn

Gạch bông trơn GT 04

Gạch bông trơn

Gạch bông trơn GT 05

Gạch bông trơn

Gạch bông trơn GT 06

Gạch bông trơn

Gạch bông trơn GT 07

Gạch bông trơn

Gạch bông trơn GT 08

Gạch bông trơn

Gạch bông trơn GT 09

Gạch bông trơn

Gạch bông trơn GT 10

Gạch bông trơn

Gạch bông trơn GT 11

Gạch bông trơn

Gạch bông trơn GT 12

Gạch bông trơn

Gạch bông trơn GT 13

Gạch bông trơn

Gạch bông trơn GT 14

Gạch bông trơn

Gạch bông trơn GT 15

Gạch bông trơn

Gạch bông trơn GT 16

Gạch bông trơn

Gạch bông trơn GT 17

Gạch bông trơn

Gạch bông trơn GT 18

Gạch bông trơn

Gạch bông trơn GT 19

Gạch bông trơn

Gạch bông trơn GT 20