Hình dáng
Hoa văn
Kích thước
Số màu sắc

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GTH GV01

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 02

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 03

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 04

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 05

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 06

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 07

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 08

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 09

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 10

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 100

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 101

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 102

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 103

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 104

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 105

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 106

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 107

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 108

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 109