Hình dáng
Hoa văn
Kích thước
Số màu sắc

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 218

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 219

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 220

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 221

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 222

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 223

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 224

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 225

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 226

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 227

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 228

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 229

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 230

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 231

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 232

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 233

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 234

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 235

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 236

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 237