Hình dáng
Hoa văn
Kích thước
Số màu sắc

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 238

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 239

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 240

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 241

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 242

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 243

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 244

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 245

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 246

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 247

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 248

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 249

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 250

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 251

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 252

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 253

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 254

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 255

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 256

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 257