Hình dáng
Hoa văn
Kích thước
Số màu sắc

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 60

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 63

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 68

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 69

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 70

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 71

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 72

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 73

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 74

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 83

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 91

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 93