Hình dáng
Hoa văn
Kích thước
Số màu sắc

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 180

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 182

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 183

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 184

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 185

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 187

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 188

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 189

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 190

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 191

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 193

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 194

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 198

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 199

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 200

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 201

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 206

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 207

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 213

Gạch bông vuông

Gạch bông vuông GV 220